It is with great sadness that as of today, Tuesday 1st July 2014, Welsh Music Foundation (WMF) is suspending the company's operations.

WMF’s existing three-year core-funding agreement with Welsh Government expired yesterday, 30th June 2014. Despite our efforts over the past nine months to negotiate continued core-funding, the Welsh Government’s offer of a six month extension to enable the company to secure an alternative income stream whilst continuing to provide the core service was deemed by the Board an unviable proposal.

The Board therefore decided not to accept the offer of funding and to proceed to suspend the company’s operations and as a consequence all three members of staff will be made redundant.

As an executive and board, we are extremely proud of the value and leadership we have shown within the industry and how, on an extremely modest revenue grant of £160,000 a year, we have leveraged much more money in project value, served many Welsh music businesses and developed the music economy of Wales.

Over the past year we have:

  1. Delivered the World Music Expo WOMEX to Wales, through our partnership with Arts Council of Wales / Wales Arts International (Cerdd Cymru : Music Wales), with an economic impact of £3,177,000 for Cardiff.
  2. Produced 36 bespoke training events across Wales in areas such as music copyright, royalties, radio play, live music promotion and festival organisation.
  3. Answered 1708 enquiries from the music industry in Wales.
  4. Launched a Wales music directory with serves 1705 music companies in Wales.
  5. Delivered an international music presence for Welsh music companies in Womex and SXSW and explored new markets in Porto Musicale (Recife, Brazil) and PrimaveraPro (Barcelona, Spain).

WMF’s annual report, published for our AGM last week outlines WMF’s benefit to and activities to develop Wales’ music industry over this past year.

Click here to download our Annual Report

It is highly regrettable to be closing our office and operations and we are extremely concerned for the hiatus in service to the music industry of Wales that this causes. However having carefully considered a number of options, and in the knowledge that there is no further commitment from Welsh Government to fund our service to the industry, it is the only responsible option currently available to us.

The Board of WMF remain committed and will seek new investment and partnerships to support the development of the music industry in Wales.

If you are working in the music sector in Wales and require support, or if you are looking to work with the music sector in Wales, then please contact Business Wales 03000 6 03000 or http://business.wales.gov.uk/contact-usGyda thristwch mawr, o heddiw, Dydd Mawrth 1 Gorffennaf 2014 ymlaen, mae Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig (SCG) yn dod â gweithrediadau’r cwmni i ben.

Daeth cytundeb cyllid-craidd tair blynedd cyfredol SCG â Llywodraeth Cymru i ben ddoe, ar 30 Mehefin 2014. Er gwaethaf ein hymdrechion dros y naw mis diwethaf i drafod parhad y cyllid-craidd, ni ystyriai’r Bwrdd bod cynnig Llywodraeth Cymru o estyniad chwe mis, i alluogi’r cwmni i sicrhau ffrwd arall o incwm tra’n parhau i ddarparu’r gwasanaeth craidd, yn gynnig hyfyw.

Penderfynodd y Bwrdd felly na fydd yn derbyn y cynnig o gyllid ac y bydd yn bwrw ymlaen i derfynu gweithrediadau’r cwmni, ac o ganlyniad, bydd y tri aelod o staff yn cael eu gwneud yn ddi-waith.

Fel corff gweithredol a bwrdd, rydym yn hynod o falch o’r gwerth a’r arweinyddiaeth yr ydym wedi ei ddangos o fewn y diwydiant ar gymhorthdal refeniw bychan iawn o £160,000 y flwyddyn, rydym wedi trosoli llawer mwy o arian yn nhermau gwerth prosiectau, wedi gwasanaethu sawl busnes Cymreig ac wedi datblygu economi cerddoriaeth Cymru.

Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi:

  1. Llwyddo i ddod ag Arddangosfa Cerddoriaeth y Byd, WOMEX i Gymru, gan roi hwb economaidd gwerth £3,177,000 i Gaerdydd.
  2. Cynhyrchu 36 digwyddiad hyfforddi pwrpasol ledled Cymru mewn meysydd fel hawlfraint cerddoriaeth, amser chwarae ar y radio, hyrwyddo cerddoriaeth fyw a threfnu gwyliau.
  3. Ateb 1708 o ymholiadau gan y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru.
  4. Wedi lansio cyfeirlyfr cerddoriaeth Gymreig sy’n gwasanaethu 1705 o gwmnïau cerddoriaeth yng Nghymru.
  5. Sicrhau presenoldeb cerddorol rhyngwladol ar gyfer cwmnïau cerddoriaeth Cymreig yn Womex ac SXSW ac archwilio marchnadoedd newydd yn Porto Musicale (Recife, Brasil) a PrimaveraPro (Barcelona, Sbaen).

Mae adroddiad blynyddol SCG, a gyhoeddwyd ar gyfer ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr wythnos ddiwethaf, ac sydd ar gael i’w ddarllen isod, yn amlinellu sut y bu SCG o fudd drwy drefnu digwyddiadau i ddatblygu’r diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru

Cliciwch yma i lawrlwytho ein Adroddiad Blynyddol

Mae’n peri gofid mawr inni gau ein swyddfa a dod â’n gweithrediadau i ben ac rydym yn hynod o bryderus am y bwlch y mae hyn yn ei achosi yn y gwasanaeth i ddiwydiant cerddoriaeth Cymru. Fodd bynnag, ar ôl ystyried yn ofalus nifer o opsiynau, ac o wybod nad oes ymrwymiad pellach gan Lywodraeth Cymru i gyllido ein gwasanaeth i’r diwydiant, dyma’r unig opsiwn cyfrifol sydd ar gael inni ar hyn o bryd.

Os ydych yn gweithio yn y sector cerddoriaeth yng Nghymru ac angen cymorth, neu os ydych yn bwriadu gweithio yn y sector cerddoriaeth yng Nghymru, cysylltwch â Busnes Cymru 03000 6 03000 neu http://business.wales.gov.uk/contact-us.